ZARZĄDZENIE Nr 18/2021
DYREKTORA I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Pucku
z dnia 15 grudnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia „Zasad funkcjonowania I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Pucku od 20 grudnia 2021r. do 9 stycznia 2022r. w okresie zdalnego nauczania”.
W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19zarządzam, co następuje:

 1. Z dniem 20.12.2021r. do 9 stycznia 2022r. szkoła przechodzi na pracę zdalną.
 2. Zajęcia realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Platformą komunikacyjną nauczycieli z uczniami i rodzicami jest dziennik Librus Synergia, a platformą edukacyjną Microsoft Teams (nie ma możliwości prowadzenia zajęć na innych platformach).
 3. Nauczyciele prowadzą lekcje online (zgodnie z planem w Dzienniku Librus) oraz mogą:
  1. zamieszczać i wykorzystywać nagrania z przygotowanymi materiałami edukacyjnymi, nagraną lekcją;
  2. zamieszczać i wykorzystywać prezentacje;
  3. zamieszczać i wykorzystywać linki do innych stron internetowych z materiałami edukacyjnymi;
  4. zamieszczać i wykorzystywać zadania, ćwiczenia, karty pracy do wykonania dla ucznia.
 4. Uczeń zobowiązany jest do codziennego odbierania informacji przekazywanych przez nauczycieli w dzienniku Librus Synergia oraz na Platformie Teams.
 5. Nauczyciele w tym okresie mogą pracować zdalnie zarówno ze szkoły, jak i z domu. W szkole zajęcia zdalne prowadzone są za pomocą szkolnego łącza internetowego.
 6. Ze względu na zachowanie zasad higieny pracy 1 lekcja przed ekranem komputera trwa 30 minut. W przypadku przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym lekcje mogą trwać maksymalnie 40 minut.
 7. Na polecenie nauczyciela uczeń ma obowiązek włączania kamery w czasie zajęć.
 8. Uczniowie odbywający naukę na odległość mają prawo do korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zdalnej.
 9. W klasach maturalnych (3AG, 3BG, 3CG, 3DG) nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu maturalnego mogą zapewnić w szkole konsultacje indywidualne i grupowe.
 10. Pedagog szkolny jest dostępny dla uczniów i ich rodziców, od poniedziałku do piątku poprzez dziennik Librus Synergia oraz na Platformie Teams. W wyjątkowych sytuacjach możliwy jest kontakt telefoniczny (po uprzednim kontakcie sms-wym): 500-837-335
 11. Psycholog szkolny jest dostępny dla uczniów i ich rodziców, od poniedziałku do piątku poprzez dziennik Librus Synergia oraz na Platformie Teams. W wyjątkowych sytuacjach możliwy jest kontakt telefoniczny (po uprzednim kontakcie sms-wym): 696-628-282
 12. Biblioteka szkolna pracuje stacjonarnie w godzinach od 9.00 do 15.00. Poprzez dziennik Librus Synergia oraz na Platformie Teams można kontaktować się z nauczycielem bibliotekarzem w sprawie wypożyczania woluminów potrzebnych do nauki i pracy.
 13. Nauczyciel zobowiązany jest do regularnego odczytywania wiadomości wysyłanych przez Dyrektora poprzez e-dziennik oraz pocztę służbową.
 14. Uczeń lub jego rodzice nieposiadający sprzętu do zdalnej nauki mają prawo wystąpić do dyrektora szkoły o jego użyczenie. Dyrektor szkoły użycza sprzęt na podstawie umowy użyczenia.
 15. Wychowawca utrzymuje stały kontakt z uczniami i rodzicami ze swojej klasy oraz koordynuje wraz z pedagogiem i psychologiem szkolnym pomoc psychologiczno-pedagogiczną w swojej klasie. O każdym zgłaszanym przez rodziców i uczniów problemie powiadamia dyrektora szkoły.
 16. Odnotowywanie frekwencji uczniów uczących się zdalnie odbywa się na podstawie aktywności na platformie Teams.
 17. Zajęcia indywidualne oraz dodatkowe z uczniami odbywają się zgodnie z planem lekcji.