Nasza szkoła jest postrzegana w środowisku jako dobra, bezpieczna i przyjazna, a relacje podmiotów w niej funkcjonujących oparte są na wzajemnym szacunku i zrozumieniu. Naszym celem jest absolwent :

Aktywny społecznie, patriota, świadomy swojej przynależności narodowej, szanujący dobro wspólne, dbający o region i działający na rzecz środowiska, w którym żyje. Będący człowiekiem empatycznym, wrażliwym na potrzeby innych ludzi i otwartym na udzielenie im pomocy. Sprawny fizycznie, dbający o zdrowie i mający świadomość niebezpieczeństw, jakie niosą za sobą uzależnienia. Odpowiedzialny za własne czyny i słowa, z każdej swojej roli wywiązujący się w sposób zadowalający jego i innych. Lubiany i wyrażający siebie w sposób akceptowany społecznie. Wszechstronnie wyposażony w wiedzę i umiejętności umożliwiające dalszą naukę na uczelniach wyższych. Emocjonalnie, psychicznie, duchowo i intelektualnie dojrzały, przygotowany do uczestnictwa w życiu kulturalnym. Niebojący się wyzwań, umiejący samodzielnie, twórczo i krytycznie myśleć, wyróżniający się twórczą postawą, „ciągle poszukujący”, kreatywny, rozwijający swoje zainteresowania i uzdolnienia. Tolerancyjny, respektujący prawo do odmienności poglądów, szanujący siebie i innych otwarty na wartości Europy i świata.