Organami szkoły są:

  • Dyrektor szkoły
  • Rada pedagogiczna
  • Samorząd uczniowski
  • Rada rodziców

Dyrektor szkoły - kieruje pracą I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Pucku.

Rada pedagogiczna - nauczyciele zatrudnieni w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Pucku realizujący statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.

Samorząd uczniowski - wszyscy uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Pucku.

Rada rodziców - reprezentacja ogółu rodziców uczniów I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Pucku (po jednym przedstawicielu rad oddziałowych.