Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im Stefana Żeromskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko nauczyciela geografii od dnia 1 września 2021 roku

 1. Wymagania od kandydatów:
  1. Wykształcenie:
   1. studia drugiego stopnia lub jednolite studnia magisterskie, na kierunku geografia oraz przygotowanie pedagogiczne lub
   2. studia drugiego stopnia lub jednolite studnia magisterskie, na kierunku (specjalności) innej niż geografia i studia podyplomowe w zakresie geografii oraz przygotowanie pedagogiczne lub
   3. studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku, którego efekty uczenia się, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej dla przedmiotu geografia na etapie edukacyjnym liceum, oraz przygotowanie pedagogiczne.
  2. Przestrzeganie podstawowych zasad moralnych.
  3. Spełnienie warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania zawodu nauczyciela.
  4. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
  5. Nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne.
  6. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  7. Kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3, w okresie 3 lat przed nawiązaniem stosunku pracy, albo karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( t.j: Dz. U. z 2019 poz.2215 ze zm.)
  8. Staż pracy – nie jest wymagany.
 2. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
  1. miejsce wykonywania pracy: I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Pucku ul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego 18.
  2. Rodzaj zatrudnienia – umowa o pracę.
  3. Jednozmianowość.
  4. Wymiar czasu pracy od 1/2 etatu do 3/4 etatu.
  5. Wysokość wynagrodzenia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r ( Dz. U. z 2014 r. poz. 416 ze zm.) w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy. Obecnie w przedziale od 2 949 do 4 046 dla pełnego etatu.
  6. System wynagradzania – miesięczny.
  7. Zatrudnienie od 1 września 2021 r.
 3. Zakres wykonywania zadań na stanowisku nauczyciela geografii: (ogólny zakres obowiązków):
 4. Prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych, ucząc geografii w liceum ogólnokształcącym. Nauczyciel dba o to, aby uczniowie nabyli wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia dla typu szkoły – liceum.

 5. Oferty kandydatów powinny zawierać:
  1. własnoręcznie podpisany życiorys – curriculum vitae,
  2. własnoręcznie podpisany list motywacyjny,
  3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
  4. zaświadczenie z uczelni wyższej (w przypadku osób studiujących),
  5. zamieszczony na stronie http://lo-puck.gda.pl/index.php/dokumenty/polityka-prywatnosci obowiązek informacyjny dla kandydata do pracy oraz oświadczenia z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji prowadzonej przez I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Pucku.

Dokumenty można składać w sekretariacie lub kadrach I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego, ul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego 18, 84 – 100 Puck, I piętro, od poniedziałku do piątku od godz 8.30 do 15. 30. Można przesłać pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesłać pocztą tradycyjną.

Dodatkowych informacji udziela: Katarzyna Chądzyńska-Paszke starszy specjalista ds. kadr, nr tel. 58 673 24 16 wew. 34 lub 505 344 948.

Puck, dnia 9 kwietnia 2021 r.